IP-IL

IP/IL Instant Series

IP/IL Instant Series
ေရပူေရေႏြးခ်ိဳးစက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား
  • - လွ်ပ္စစ္ယုိစိမ့္မႈကုိ ကာကြယ္ျဖတ္ေတာက္ေပးႏုိင္ျခင္း
  • - IP Series မ်ားတြင္ 5 in 1 Shower ပါရွိျခင္းႏွင့္ IL Series မ်ားတြင္ သစ္လြင္ ေတာက္ပေသာ ခရုိမီယံ Shower ပါရွိျခင္း
  • - အပူလြန္ကဲမႈမွ ကာကြယ္ေပးေသာ ႏွစ္ဆင့္ျဖတ္ သာမုိစတက္ပါရွိျခင္း
  • - ေရဖိအားအလြန္နည္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း
  • - လွ်ပ္စစ္ဗုိ႔အားျမင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္းအား ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း
  • - စက္အတြင္းေရစိမ့္၀င္မႈ/ေရဖိတ္စင္မႈ မရွိျခင္း
  • - သံေခ်းမတက္ႏုိင္ေသာ ေၾကးနီေရပူသုိေလွာင္ကန္ တပ္ဆင္ထားျခင္း
  • - စြမ္းအင္ေခၽြတာေပးႏုိင္ျခင္း